GAMLAKARLEBY SEGELFÖRENING r.f.
STADGAR

1 §
Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Gamlakarleby Segelförening r.f., grundad den 28 februari 1872. Föreningens hemort är Karleby stad och dess officiella språk är svenska.

2 §
Syfte

Föreningens syfte är att främja seglingsverksamhet och båtliv i allmänhet, samt sprida kunskap om gott sjömanskap.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera kappseglingar och andra evenemang inom båtliv, kurser för juniorer och seniorer.

3 §
Verksamhetsformer

Föreningen skall upprätthålla en klubbhamn, samt utfärdshamnar för medlemmar och gäster, kan idka bränsleförsäljning, samt på hamnområdet erbjuda medlemmarna vinterförvaringsplatser för båtar. Föreningen bedriver också restaurangverksamhet, i egen regi eller genom uthyrning.

Föreningen upprätthåller register över medlemmar och båtplatser samt övervakar båtarnas sjövärdighet och utrustning genom besiktning.

Föreningen kan ta emot donationer och testamenten, äga fast egendom och fonder, ordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd.

Föreningen har rätt att äga och besitta fast egendom.

4 §
Styrelsen och övriga funktionärer

Styrelsen består av ordförande, nämndernas ordförande, samt intendent och klubbmästare, totalt 7 personer. Styrelseordförande tituleras kommodor och väljs årligen. En styrelsemedlems mandatperiod är 3 år. Styrelsemedlemmarna är valda så att varje år avgår 2 personer, som kan återväljas. Förutom ordinarie styrelsemedlemmar kan årligen 3 allmänna styrelsesuppleanter väljas, med rätt att delta i styrelsemöten med rösträtt. I fall en styrelsemedlem väljer att avstå från nämndens ordförandeskap eller annan befattning, avgår han/hon också från styrelsen med omedelbar verkan. Styrelsen är beslutför då ordförande och 3 styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst avgörande. Styrelsen väljer inom sig årligen en viceordförande, tituleras Vicekommodor och en sekreterare.

Kommodoren leder i egenskap av ordförande föreningens och styrelsens förhandlingar samt där han så önskar även samtliga nämnders möten.

Vicekommodoren träder i Kommodorens ställe vid förfall och vid förfall av sekreteraren utses en styrelsemedlem som ersättare.

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning samt ger instruktioner åt nämderna.

Föreningens nämnder och deras funktionärer är:

 • seglingsnämnd, bestående av ordförande, tituleras Seglingschef, sekreterare, 1 - 3 medlemmar samt till denna nämnds biträde
  • 2 prisdomare
  • mätningskommitté, bestående av ordförande och 1 - 3 medlemmar
 • juniornämnd, bestående av chef, tituleras Juniorchef, 1 - 4 medlemmar
 • hamnnämnd, bestående av ordförande, tituleras Hamnkapten, och 1 - 4 medlemmar samt denna nämnd till biträde en utfärdshamnskommitté, bestående av 1 - 3 personer.
 • ekonomienämnd, bestående av ordföranden, tituleras Skattmästare, samt intendent
 • klubbmästare och viceklubbmästare
 • föreningen har en verksamhetsgranskare (revisor) och en suppleant
 • valkommitté, där den sittande Kommodoren är ordförande och 2 - 3 medlemmar
 • i fall av behov kan föreningen tillsätta ytterligare andra nämnder, kommittéer och funktionärer

En besiktningskommitté, bestående av ordföranden och 1 - 4 medlemmar.

5 §
Namnteckningsrätt

Föreningens namn tecknas av ordförande (kommodor) och sekreteraren tillsammans, vid förfall av endera träder viceordförande istället (vicekommodor).

6 §
Räkenskapsperiod och revision

Räkenskapsperioden är 1.11 - 31.10. Räkenskaperna och styrelsens årsberättelse bör framläggas föreningens verksamhetsgranskare en vecka innan årsmötet.

7 §
Årsmötet

Vid årsmötet, som hålls före utgången av januari månad, behandlas följande saker:

 1. Presenteras verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskares berättelse
 2. Fastställs bokslut
 3. Beviljas ansvarsfrihet
 4. Fastställs verksamhetsplanen och budgeten
 5. Väljs kommodor
 6. Väljs styrelsemedlemmar samt möjliga suppleanter
 7. Väljs ansvarspersoner och medlemmar till nämnderna
 8. Väljs verksamhetsgranskare (revisor) och en suppleant för 1 år
 9. Fastställs föreningens årliga medlemsavgift och inskrivningsavgiften på basen av styrelsens förslag
 10. Väljs valkommitténs medlemmar

Över mötet förs protokoll, vilket av mötet skall godkännas eller justeras och till riktigheten bestyrkas av minst två vid mötet närvarande och av mötet utsedda medlemmar.

På föreningens allmänna möten äger varje personligen närvarande medlem en röst, ärenden avgörs med enkel majoritet, faller rösterna lika avgörs valet genom lottning.

8 §
Kallelse

Kallelse till årsmötet meddelas med annons i en svenskspråkig på orten utkommande tidning 7 - 14 dagar före mötet.

Övriga bestämmelser

9 §

Förutom dessa stadgar, kan föreningen ha skilda bestämmelser för hamnen, säkerheten och övrig egendom, som styrelsen godkänner.

Föreningen kan, enligt antagna regler, utdela utmärkelser och belöningar för i föreningens tjänst utfört arbete eller för utmärkelser på kappseglingsbanorna.

10 §
Extra möte

Extra möte kan sammankallas när styrelsen finner det nödvändigt eller minst 10 medlemmar därom skriftigt anhållit av styrelsen.

Vid extra möte behandlas endast de frågor som tillkännagivits i kallelsen.

11 §
Medlemmarna

Medlemskap ansökas hos styrelsen som har rätt att anta eller förkasta ansökan.

Till hedersmedlem kan föreningen utse en person, som med sin verksamhet bidragit till seglings och båtlivets främjande eller som genom sina insatser gjort sig särskilt förtjänt av en premiering och för vilken föreningen sålunda önskar visa sin aktning och erkänsla. Val av hedersmedlem sker på allmänt möte där det krävs ett tvåtredjedelars understöd av mötet.

Ålderman tituleras en medlem som fyllt 65 år och varit betalande medlem i 30 år.

Juniormedlem är man tills fyllda 18 år, varefter styrelsen kan byta medlemskapet till allmänt medlemskap.

12 §
Anslutnings- och medlemsavgifterna

En ny medlem är skyldig att erlägga en inskrivningsavgift samt en årlig medlemsavgift.

Förutom medlemsavgiften kan medlem påföras andra möjliga avgifter för andra serviceformer och tjänster såsom hamn- och vinterförvarningsavgift för båtplats.

Avgifterna fastställs av styrelsen.

Betald medlemsavgift, hamnavgift samt utförd besiktning är förutsättningar för, att erhålla hamnplats samt bära föreningens flagga.

13 §
Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

Utträde ur föreningen sker genom skriftlig anmälan hos styrelsen. Ifall en medlem har underlåtit att betala sin årliga medlemsavgift kan styrelsen anse att medlemmen har utträtt ur föreningen.

Medlem som bryter mot dessa stadgar, missbrukar föreningens flagga, eller föreningens enligt lag och förvaltning tillkommande rättigheter, eller vid utövandet av sitt medlemskap skadar föreningens anseende, kan av styrelsen tilldelas varning eller uteslutas ur föreningen.

14 §
Ändring av stadgar

Ändringar av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra följande allmänna möten och med tvåtredjedelars understöd.

15 §
Upplösning

Beslut om föreningens upplösning görs på två allmänna möten med tvåtredjedelars majoritet. Om Gamlakarleby Segelförening r.f. upplöses tillfaller föreningens tillgångar, sedan samtliga skulder blivit erlagda, med full äganderätt en annan svenskspråkig registrerad segelförening eller svenskspråkigt samfund på orten, på det sätt som besluts av det möte som behandlar upplösningen.

Antagna på allmänt möte 13.12.2012

Gamlakarleby Segelförening r.f

Mustakarivägen 20

67300 Karleby

Email: info.mustakari@gmail.com